Revestiment de cunetes i millora
de marges de la carretera BV1468