Urbanització del PMU El Rengle, Annex Illa 2,
carrer de Jaume Vicens Vives. Fase 2. Mataró